Cơ hội nghề nghiệp

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

 • Báo cáo cho            : Giám sát bảo hành
 • Nơi làm việc           : Hồ Chí Minh
 • Thời gian làm việc : Từ Thứ 2 đến Thứ 6
 • Hợp đồng                : Toàn thời gian dài hạn
Phòng ban
Bảo hành

GIÁM SÁT KINH DOANH KÊNH BẾP - MIỀN BẮC

 • Báo cáo cho            : Kinh doanh kênh Bếp
 • Nơi làm việc           : Hồ Chí Minh
 • Thời gian làm việc : Từ Thứ 2 đến Thứ 6
 • Hợp đồng                : Toàn thời gian dài hạn

Phòng ban
Kinh doanh

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

 • Báo cáo cho            : Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Toàn quốc
 • Nơi làm việc           : Hồ Chí Minh
 • Thời gian làm việc : Từ Thứ 2 đến Thứ 6
 • Hợp đồng                : Toàn thời gian dài hạn
Phòng ban
Kiểm soát nội bộ

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG

 • Báo cáo cho            : Trưởng Bộ Phận Kế toán Tài chính
 • Nơi làm việc           : Hồ Chí Minh
 • Thời gian làm việc : Từ Thứ 2 đến Thứ 6
 • Hợp đồng                : Toàn thời gian dài hạn
Phòng ban
Tài chính kế toán

GIÁM SÁT KHO VẬN – MIỀN BẮC

 • Báo cáo cho            : Trưởng Bộ Phận Kho Vận Toàn Quốc
 • Nơi làm việc           : Hà Nội
 • Thời gian làm việc : Từ Thứ 2 đến Thứ 6
 • Hợp đồng                : Toàn thời gian dài hạn
Phòng ban
Cơ hội nghề nghiệp

TRƯỞNG BỘ PHẬN KIỂM SOÁT NỘI BỘ (Internal Control - Section Manager)

 • Báo cáo cho                 : Trưởng Ban Kiểm Soát Nội bộ/ CEO
 • Nơi làm việc                : Văn phòng chính công ty – Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian làm việc      :   Từ Thứ 2 đến Thứ 6
 • Hợp đồng                     : Toàn thời gian dài hạn
Phòng ban
Cơ hội nghề nghiệp