Cơ hội nghề nghiệp

GIÁM SÁT KHO VẬN – MIỀN BẮC

  • Báo cáo cho            : Trưởng Bộ Phận Kho Vận Toàn Quốc
  • Nơi làm việc           : Hà Nội
  • Thời gian làm việc : Từ Thứ 2 đến Thứ 6
  • Hợp đồng                : Toàn thời gian dài hạn
Phòng ban
Cơ hội nghề nghiệp

TRƯỞNG BỘ PHẬN KIỂM SOÁT NỘI BỘ (Internal Control - Section Manager)

  • Báo cáo cho                 : Trưởng Ban Kiểm Soát Nội bộ/ CEO
  • Nơi làm việc                : Văn phòng chính công ty – Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Thời gian làm việc      :   Từ Thứ 2 đến Thứ 6
  • Hợp đồng                     : Toàn thời gian dài hạn
Phòng ban
Cơ hội nghề nghiệp