TRƯỞNG BỘ PHẬN KIỂM SOÁT NỘI BỘ (Internal Control - Section Manager)

A. MỤC TIÊU CÔNG VIÊC:

Vị trí này sẽ xây dựng & tổ chức thực hiện và/ hoặc trực tiếp thực hiện các kế hoạch/ chương trình kiểm toán định kỳ và bất thường bao gồm: kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động, kiểm toán báo cáo tài chính để đánh giá mức độ tuân thủ hệ thống kiểm soát nội bộ trong toàn bộ hoạt động của Công ty, Ngoài ra, vị trí này sẽ tham gia vào việc hoàn thiện, duy trì và phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty phù hợp với yêu cầu quản lý và phát triển kinh doanh của Công ty.

Nhằm mục tiêu đảm bảo các hoạt động công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật và quản trị các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh của công ty

Trong tương lai gần vị trí này sẽ phát triển vai trò: Trưởng Ban Kiểm Soát Bội Bộ.

B. TRÁCH NHIÊM & MÔ TẢ CÔNG VIÊC:

1.      Xây dựng, hiệu chỉnh, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong Công ty với mục tiêu Hệ thống kiểm soát nội bộ được thiết lập và hoàn thiện

-        Đề xuất các hệ thống công cụ kiểm soát và lập kế hoạch thực hiện trên đề xuất đã được phê duyệt

-        Nghiên cứu và đánh giá các hệ thống, công cụ kiểm soát theo chuẩn mực mới đế xây dựng ứng dụng

-        Trực tiếp xây dựng/ biên soạn hệ thống bao gồm: quy trình, quy định, quy tắc, hướng dẫn, bảng biểu phục vụ cho công tác kiểm soát nội bộ.

-        Tham mưu cho cấp trên về các vấn đề kiểm soát nội bộ của Công ty và đưa ra các biện pháp cải tiến, củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ.

2.      Quản lý, phân công công việc cho các thành viên trong team và đồng thời trực tiếp thực hiện các kế hoạch, chương trình kiểm toán.

-        Lập kế hoạch hoạt động kiểm toán thường niên

-        Thực hiện báo cáo kiểm toán gồm: Kiểm toán Báo cáo tài chính, Kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ.

-        Thực hiện và phát hành báo cáo sau khi kiểm toán.

-        Phân công, kiểm tra và hỗ trợ nhân viên trong team thực hiện kiểm toán

-        Kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn cho nhân viên giải quyết các tình huống trong quá trình thực hiện

-        Trình bày báo cáo kiểm toán với các phòng ban và cấp trên.

3.      Tư vấn xây dựng quy trình hoạt động cho các phòng ban. Kiểm soát việc thực hiện và tuân thủ các quy trình hoạt động của phòng ban

-        Phối hợp cấp trên hoàn thiện quy trình làm việc cho Ban Kiểm soát Nội bộ bao gồm

-        Tư vấn, hướng dẫn các phòng ban xây dựng quy trình, nghiên cứu và góp ý với các phòng ban hoàn thiện quy trình đảm bảo tính tuân thủ pháp luận
         và phù hợp với quy định công ty.

-       Đánh giá, nhận diện các rủi ro & bất thường của các phòng ban, cá nhân trong quá trình thực hiện quy trình và báo cáo kịp thời cho cấp trên.  

        Khuyến nghị rủi ro với các bộ phận, cá nhân có liên quan đồng thời kiến nghị các giải pháp quản trị rủi ro. Tham mưu cho Tổng Giám đốc về các 

        vấn đề kiểm soát nội bộ của Công ty và đưa ra các biện pháp cải tiến, củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ.

-       Tìm ra những giải pháp tác động lên đến các chi phí để tối ưu hóa mối quan hệ: Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận

 

4.      Quản lý & phát triển đội ngũ.

-       Vị trí này sẽ quản lý trực tiếp các thành viên Bộ phận Kiềm soát nội bộ bao gồm 03 thành viên.

-       Phân công, giao việc, huấn luyện, kèm cặp và đánh giá nhân viên.

-       Phối hợp với cấp Trên và Phòng Nhân sự xây dựng kế hoạch phát triển cho nhân viên.

C. TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

-      Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm Toán
-      Kinh nghiệm ít nhất 5 năm kinh nghiệm Kiểm toán độc lập & Kiểm soát Nội bộ.
-      Khả năng phân tích giỏi. Kỹ năng trình bày tốt.
-      Kỹ năng thiết lập báo cáo & phân tích giỏi bằng Excel và trên các phần mềm. Có kinh nghiệm làm việc trên hệ thống phần mềm quản trị ERP là lợi thế
-      Nhạy bén với môi trường kinh doanh. Cầu thị, trách nhiệm và có khả năng làm việc độc lập.

D. CHẾ ĐỘ & PHÚC LỢI:

-      Lương cạnh tranh. Thưởng theo kết quả kinh doanh 02 lần/ năm. Lương tháng 13.

-      Các loại Bảo hiểm theo quy định Nhà nước/ Bảo hiểm chăm sóc Sức khỏe ưu đãi.

-      Được xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp với cơ hội thăng tiến và phát triển bền vững.

-       Hỗ trợ học tập các chương trình đào tạo chuyên sâu và dài hạn.

Nếu bạn quan tâm hoặc, vui lòng liên hệ:

  • Ms. Trân Lê – Phòng Nhân sự
  • Email: tranle@tara.com.vn                  
  • HP     : 0948. 485. 856

Ưu tiên Hồ sơ gửi về Phòng Nhân sự trước 20.08.2020Vị trí khác
GIÁM SÁT KHO VẬN – MIỀN BẮC 13/08/2020