Tài chính kế toán

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG

  • Báo cáo cho            : Trưởng Bộ Phận Kế toán Tài chính
  • Nơi làm việc           : Hồ Chí Minh
  • Thời gian làm việc : Từ Thứ 2 đến Thứ 6
  • Hợp đồng                : Toàn thời gian dài hạn
Phòng ban
Tài chính kế toán