Kiểm soát nội bộ

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

  • Báo cáo cho: Trưởng Bộ phận Kiểm soát nội bộ
  • Hợp đồng: Toàn thời gian dài hạn

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:

Vị trí này đảm nhiệm việc thực hiện các chương trình kiểm toán định kỳ và bất thường bao gồm: kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động, kiểm toán báo cáo tài chính để đánh giá mức độ tuân thủ hệ thống kiểm soát nội bộ trong toàn bộ hoạt động của Công ty. Nhằm mục tiêu đảm bảo các hoạt động công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật và quản trị các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh của công ty.

 

Phòng ban
Kiểm soát nội bộ