Kiểm soát nội bộ

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

  • Báo cáo cho            : Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Toàn quốc
  • Nơi làm việc           : Hồ Chí Minh
  • Thời gian làm việc : Từ Thứ 2 đến Thứ 6
  • Hợp đồng                : Toàn thời gian dài hạn
Phòng ban
Kiểm soát nội bộ