IT

CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

  • Báo cáo cho           : Trưởng Bộ phận Công nghệ thông tin
  • Hợp đồng               : Toàn thời gian dài hạn


MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:

Vị trí này đảm nhiệm việc hỗ trợ nhân viên vận hành các ứng dụng, hệ thống phần mềm của công ty nhằm đảm bảo việc vận hành của nhân viên và phòng ban được hiệu quả.

Phòng ban
IT