Tài chính kế toán

Kế Toán Hàng Hóa

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Nhân Viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 1 -2 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Kế Toán
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Tài chính kế toán

Kế Toán Tổng Hợp

Nơi làm Việc HCM
Cấp Bậc Nhân viên
Hình Thức Nhân Viên Chính Thức
Bằng Cấp Đại Học
Kinh Nghiệm 2 năm
Mức Lương Thỏa Thuận
Ngành Nghề Tài Chính Kế Toán
Hạn Chót Nhân Hồ Sơ      Không Giới Hạn
Phòng ban
Tài chính kế toán