Giới thiệu Nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực

 

Trong chiến lược phát triển của công ty, chúng tôi luôn hiểu rằng con người luôn là yếu tố cốt lõi và đóng vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới và phát triển, là nhân tố quyết định sự thành công của công ty. 

Về nhân sự: Tính đến 31/12/2010, công ty đã có đến hơn 250 CBNV. Dự kiến năm 2011, số lượng nhân sự sẽ tăng đến 350 CBNV. Việc gia tăng nhân sự nhằm mục đích

tăng cường bổ sung nguồn nhân lực để đáp ứng được chiến lược – mục tiêu phát triển và mở rộng ngành hàng của Công ty.

Về cơ cấu tổ chức: Từng bước chuyển đổi cơ tổ chức theo mô hình SBU theo định hướng phát triển của Công ty trong tương lai.